SCP-ZH-240 - 明燈

您正在查詢的標題為:關注組織
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:機動特遣隊
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會設施
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:人物檔案
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:世界線中心頁
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:系列檔案室
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:競賽資料庫
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:異常物品紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:超常事件紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:未解明地點列表
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會故事
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部
null
scp-zh-240
[[[|]]] » null
[[[|]]] » scp-zh-240
評分: +10+x

y2E2HEO.jpg

SCP-ZH-240

項目編號:SCP-ZH-240

項目等級:Safe Euclid

特殊收容措施:SCP-ZH-240被置於Site-ZH-16的一間備有獨立灑水/排水系統的收容室內,以避免SCP-ZH-240-1氣體/液體外洩,當項目開始產生SCP-ZH-240-1,應立即啟動灑水系統抑制並溶解SCP-ZH-240-1。所有SCP-ZH-240-1之溶液皆須集中收集,且充分以SCP-ZH-240所燃點的光線曝照,直到溶液無效化為止,後該溶液應照標準廢液處理流程進行處理。

SCP-ZH-240內部需隨時保有物質燃燒,如因突發事件導致燃燒失常,可准許以任何非異常物品作為燃燒物燃燒,當SCP-ZH-240內部的燃燒反應無法維持,監測人員須盡速於三分鐘內啟動安全裝置,並立即點燃SCP-ZH-240,收容室內需長備一定數量的燃燒物及生火工具,並於人員交接時測試及清點數目。

SCP-ZH-240之看守人員排班表為一日三班、一班八小時。所有的看守人員皆須在近期的情緒穩定度測驗中,取得8.0以上的成績。為避免SCP-ZH-240對看守人員產生過於強烈之影響,所有的看守人員都需每兩小時進行情緒穩定度測驗。當測驗成績低於7.0時,應提早下崗並交接。在看守完項目後,看守人員應接受心理評鑑,如測驗成績低於5.0,該人員需盡快接受危機干預,兩周內不可再度看守此項目。

描述:SCP-ZH-240為一盞銅製提燈,燈罩以玻璃制成,可由側面的活動開口補充燃料使用,項目表面殘留大量血斑,位於燈座的底部刻有「無論前方夜路漫漫,照亮前方吧」的短句。

SCP-ZH-240會影響置於其中的物質燃燒速度,SCP-ZH-240裡的物質燃燒速度,約為同環境下之物質燃燒速度的50-60倍不等。由SCP-ZH-240內燃燒物所散發出來的光芒,均被受試人員描述為「令人溫暖的」、「令人平靜的」、「充滿希望的」,接受過該光芒照射後的人員,在短期內的情緒穩定度皆有顯著提升。

當SCP-ZH-240內未有任何物質燃燒時,該項目會緩慢釋放一種暗紅色氣體(以下稱為SCP-ZH-240-1),當SCP-ZH-240-1被人員所吸入時,會依吸入量而產生程度和種類不一的症狀,症狀約會在三至七天後逐步痊癒,經過實驗,口罩、防毒面具等防護類物品無法過濾SCP-ZH-240-1,尚無法證明SCP-ZH-240內部存有多少的SCP-ZH-240-1。SCP-ZH-240-1易融於水,溶解度為24L/1L、25°C,當SCP-ZH-240-1融於水時,該溶液約為深紅至黑色,服用該溶液會產生和吸入SCP-ZH-240-1之相同症狀。

暴露於SCP-ZH-240-1下的時間 症狀
0-5分鐘 心跳加快、血壓升高
5-15分鐘 焦慮、四肢麻木、頭暈
15-30分鐘 憤怒、頭痛、注意力不易集中、皮膚發癢
30-45分鐘 疲勞、胃痛、四肢肌肉緊繃、更強烈的頭暈頭痛、沮喪、自傷
45-60分鐘 噁心、嘔吐、四肢僵硬、暴怒、強烈沮喪感、[已編輯]

SCP-ZH-240所燃放的光線能逐漸無效化SCP-ZH-240-1的異常效應,不論氣態或液態的SCP-ZH-240-1皆會受到影響。SCP-ZH-240的照射亦能對吸入SCP-ZH-240-1的對象產生影響,經實驗證實,在接受60-120分鐘的照射後,可完全自吸入SCP-ZH-240-1之症狀中痊癒。

████/2/10 新增備註:

在收容SCP-ZH-240一個月後,發現看守人員皆出現程度不一的自傷、自殺傾向,在經過危機干預後已有明顯好轉,原因據推測為人員和該項目接觸時間過長而導致,現以更動收容措施以避免不必要的人員損耗。

研究員 水銀

附錄:

除非特別註明,本頁內容採用以下授權方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License