SCP-756 - 迷你太陽系

您正在查詢的標題為:關注組織
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:機動特遣隊
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會設施
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:員工與角色檔案
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:世界線中心頁
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:系列檔案室
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:競賽資料庫
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:異常物品紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:超常事件紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:未解明地點列表
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會故事
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部
null
scp-756
[[[|]]] » null
[[[|]]] » scp-756
評分: +2+x
blank.png

項目編號: SCP-756

項目等級: Euclid

特殊收容措施: SCP-756所在的10 m x 10 m收容室的出入口應維持氣密鎖定狀態。進入該室的人員必須穿著EVA太空裝(必要時可再使用載人機動裝置),同時確保他們與公轉中的類行星物體保持距離。不應有任何光線照射上述類行星物體,且任何非嚴格定義中可能視為熱源的物體也應盡可能遠離它們。

每日都應利用裝備顯微鏡與 [已刪除資料] 的探測器檢驗各行星表面發展兩次,其錄製影像將必須以慢動作播放才能看到勉強符合邏輯的演變過程。

萬一第四行星的棲息者開始嘗試建立另一武裝衛星(詳見SCP-756 A事故),前去移除該物的人員必須謹記:儘管第四行星表面發射的飛彈無法穿透標準版太空裝、頭盔或護目片,但武器平台射擊的速度幾乎都會高到一般人類無法移動閃躲的程度。

描述: SCP-756是一具包含一顆黃色恆星與六顆繞轉行星的微型行星系,各行星上都有數量不等的月球或人造衛星。該太陽系目前固著於原本為SCP-███準備的單一大型收容室內。目前該室之內不存在重力與空氣,據信這是SCP-756「創生」時造成的影響。

該行星系的恆星周長約68-70公分,回收影像的比對分析顯示它正處於生命中期階段。繞其公轉的行星周長從小於7公分到28公分不等。

SCP-756最初於████年██月██日發現於█████ · ████研究員的屍體上——該員在項目出現的數小時前便開始抱怨背上長了幾個疼痛難耐的疔瘡,而後便在當日的次要收容室檢修工作中意外倒地。在他失去意識後,初步檢驗發現大部分疔瘡實際上來自於一些穿出他皮膚組織的小岩石碎片。

然而████脖子背面當時還有一個似乎正在劇烈放熱的疔瘡,初步推斷可能是令他昏迷的主因。根據收容室內的儀器紀錄,該疔瘡的溫度一度從70°C攀升至超過550°C。所有目擊者也在那時逃離收容室並恢復隔離內外空間的氣密鎖定,最終只有監視攝影機錄下了████被焚燒至死的畫面。

在確認頸部疔瘡的放熱已經穩定且輻射熱有效範圍僅限2公尺之後,人員回到收容室並發現其內部幾乎已經化為一個強化混凝土包覆的真空環境。原先的頸部疔瘡成為了新恆星,而前述的岩石突起物也開始形成原始行星。在此之後SCP-756——特別是該行星系中的生命演化——便成為了密切觀察對象。

根據觀察結果,這些星體以及其上演化的各類生命所經歷的時間流速與一般時間相比快上許多:各行星表面的火山活動在SCP-756誕生的一年內便趨於平穩並開始有海洋覆蓋——這一歷程正常來說應該要耗費數百萬年。

幾年過後,觀察第三行星的研究員注意到在10小時之內——以SCP-756的時間而言應該至少1個世紀——就有一個帝國由興起走向滅亡。

根據最近一次調查,這些行星目前的狀況如下:

  • 第一行星:火山活動頻繁,太過靠近恆星而無法支持生命產生。
  • 第二行星:幾乎是山地地表,棲息著大量非智慧生物。
  • 第三行星:在大片覆蓋的海洋上散落零星且具有不同生態系的島嶼,主導的棲息者是智慧蜥蜴人組成的游牧民族,牠們宗教的重要元素包含潮汐以及戴著頭盔的████████博士意外映照在其夜空上的臉。
  • 第四行星:主要由 [已刪除資料] 組成,除此之外似乎都是導彈發射井與軍事設施,據信大部分都是作為其地下都市的掩體存在。
  • 第五行星:人口稠密,在變化極大的各種地形中都建有許多大規模集住區。與第四行星不同的是該星的棲息者文明仍未能完成太空航行,因此目前處於和平階段。
  • 第六行星:直到████年██月██日發生的事件為止都適合居住(詳見SCP-756 A事故報告),在那之後已經變為無人荒土。

附錄: 任何人一旦被發現將夜光星星貼在收容室的牆上都將被調職到文書工作崗位。

除非特別註明,本頁內容採用以下授權方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License