SCP-525 - 眼蛛

您正在查詢的標題為:關注組織
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:機動特遣隊
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會設施
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:人物檔案
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:世界線中心頁
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:系列檔案室
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:競賽資料庫
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:異常物品紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:超常事件紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:未解明地點列表
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會故事
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部
null
scp-525
[[[|]]] » null
[[[|]]] » scp-525
評分: +5+x

項目編號:SCP-525

項目等級:Euclid

特殊收容措施:在未進行實驗時,每個SCP-525部件皆應單獨存放於個別的密封容器之中。在同一房間或相距15公尺內不應存放有超過6個零部件。現存的所有部件皆被分別存放於儲存站點Site-23的██號至██號儲物櫃之中。

僅允許由D級人員對SCP-525進行一切的操作。於實驗過程中,所有監督人員皆應配戴好護目鏡。

描述:SCP-525是複數條相互分離的節肢狀肢體,長度介在10-15 cm之間。對該項目的DNA鑑定並未得出結果,但迄今為止最接近的匹配對象是棕色遁蛛Loxosceles reclusa。每條腿的根部末端皆有著可以鉤穿身體組織的數個小型爪鉤。SCP-525全身覆蓋著短且纖細的體毛,並且十分易碎。

當獨處或周遭有著不超過六個項目個體時,SCP-525將處於惰性狀態。而當有八個SCP-525部件彼此足夠接近(約0.6 m)時,這些腿肢將會立即爬近並將它們彼此組裝成一個單一實體,以下稱其為525-1。於此階段,該實體的運動能力將大幅提升,並會試圖接觸與其最接近的人類或類似生物(詳見 附錄 #525-A)。

當找到合適的動物體時,525-1將會直接爬向該動物的眼球。而在將其自身對準眼窩後,有四條腿將會固定住眼瞼,而剩餘的腿則會用來將眼球取出。儘管525-1的動作迅速,但其在取出過程中仍十分謹慎且不會對眼球造成傷害,[已刪除資料]切斷視神經與視網膜中央靜脈。一旦該眼球完全自其原始擁有者的眼窩中脫離時,525-1將會把每條腿的根部植入於該眼球之上。詳細檢查顯示了這些位於根部的爪鉤將向外伸長,並有效的將腿肢紮根在固定位置。

如若不被驅離,525-1將會在爬離之前於眼窩中產下形似於卵的物體(詳見文件 #525-A)。

當擁有眼球時,525-1將不再表現出攻擊性,並且行動亦會受到些許阻礙。然而,521-1並不會對視覺刺激做出反應,這表明了該實體並非將該眼球作為視物用途。對一顆由525-1取出並持有一周的黑猩猩眼球的解剖揭露出了[已刪除資料]的構造。隨著時間流逝,該眼球將會脫水,並最終變成與SCP-525相同的淡紅色。約2-3周過後,525-1將會拋棄該眼球並開始尋找新的替代物。

附錄 #525-A:525會對大多數中、大型哺乳動物有反應。爬行動物、魚類以及鳥類則只會激起輕微的反應。而當暴露於Crocodylus acutus面前時,525-1試圖取出該動物體的眼睛或設法將其致盲,但卻都以失敗告終。此後,所有的525個體皆不會對鱷魚起反應,即便是未參與最初實驗的個體。

文件 #525-A:受試對象D-1548於與525-1接觸後的觀察紀錄。報告由Dr. Weiss彙編。日期:██/██/20██。

  • 第1周:醫護人員於現場治療著D-1548,並於眼外肌之中發現十四顆形似於透明蟾蜍卵的卵形物。其中三顆已被取出並送往研究實驗室。D-1548遭到隔離。
  • 第2周:D-1548的傷口如正常情況般在癒合。卵的邊緣有些發腫。D-1548並未表現出異常的不適。儲存於實驗室的卵現已溶解。
  • 第3周:D-1548抱怨稱其眼窩內的「幻壓」在不斷增大。D-1548要求著一面鏡子用來檢視傷口(請求被拒絕)。肌肉組織已經癒合,並遮掩住了卵。
  • 第4周:D-1548強行移除了繃帶並試圖挖撓眼窩;遭到成功制止。於最初接觸的24天過後,有十一個完全成形的SCP-525部件自D-1548的眼窩之中迸出,並開始組合成[已刪除資料]
除非特別註明,本頁內容採用以下授權方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License