SCP-411 - 自過去的預知

您正在查詢的標題為:關注組織
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:機動特遣隊
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會設施
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:人物檔案
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:世界線中心頁
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:系列檔案室
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:競賽資料庫
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:異常物品紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:超常事件紀錄
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:未解明地點列表
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部

您正在查詢的標題為:基金會故事
在多個資料庫中發現符合該標題的文件
請選擇欲查詢的資料來源,或按此取消

scp-logo-zh.svg
繁中原創
scp-logo-en-400.png
主站翻譯

scp-logo-ru.svg
俄文分部
scp-logo-ko-400.png
韓文分部
scp-logo-cn-400.png
中國分部
scp-logo-fr-400.png
法文分部
scp-logo-pl.svg
波蘭分部
scp-logo-es.svg
西語分部
scp-logo-th.svg
泰文分部
scp-logo-dach-400.png
德文分部
scp-logo-it.svg
義語分部
scp-logo-ua.svg
烏克蘭分部
scp-logo-pt-400.png
葡語分部
scp-logo-cs.svg
捷克分部
scp-logo-vn-400.png
越南分部
null
scp-411
[[[|]]] » null
[[[|]]] » scp-411
評分: +3+x

項目編號: 411
等級5
收容等級:
esoteric
次要等級:
thaumiel
瓦解等級:
vlam
風險等級:
notice

特殊收容措施:SCP-411被安置於位於[要求O5級權限]的完全隔離設施██中,一個標準人形項目套房內。所有項目提出的合理要求都應被盡可能完成。收容室內將提供一整排的電視螢幕24小時撥放新聞報導以供項目使用。項目對尚不存在的設備或文本的要求將被記錄歸檔,直到這類物品出現後方可進行評估。目前項目不被視為具有收容失效的風險。透過項目所收集的所有情報都將被儲存於隔離收容單元中,並由██████博士獨立決定是否公開情報。所有離開完全隔離設施██的員工都將被進行C級記憶刪除。

描述:SCP-411是一名灰色頭髮、藍色瞳孔,白種人血統的男性,其年紀已經難以想像的衰老。透過與項目的訪談中所透露的線索來估計,其存活年齡的可能介於四百歲上下。項目的特性使的所有負責項目的研究員必須先進行特殊的採訪和語言學訓練。

SCP-411的年齡是以逆向的方式來增長,並不斷以正常的速率變得更加年輕。項目的記憶也是透過逆向來增長的;項目沒有和過去相關的記憶,卻能夠記起未來才會發生的事件。

大部分基金會蒐集到的有關SCP-411的來源,都與一名叫做萊塔克博士的員工所進行的工作有關,而該員工尚未在基金會任職,一切的相關資訊都是透過SCP-411回憶起自身資訊所得知;因此必須謹慎地接收項目所提供的資訊。

SCP-411只會使用一種當前未知的英語方言來溝通,和現代英語有很明顯的文法和詞語偏差。接受這種語言訓練的受訓者將因為這種語言而強化西班牙語、中國官話和/或粵語、██████和哈斯克程式語言。

SCP-411回憶未來事件的能力會受到他的高齡所限制;幾個月後會發生的未來經常被遺忘,最近事件的細節則模糊不清。他所熟識的人周圍將會發生的事件通常會更清楚,但遺漏資訊的情況並不罕見。此外,對未來事件若產生了記憶錯誤會導致SCP-411產生嚴重的精神耗損,並經常使其持續緊張數日。由於有價值的資訊可能會因為這種方式遺失,尤其是一個回憶經常會觸動另一個更重要的回憶,導致兩者都遺失的情況,因此項目的回憶只能在出現以下情況時出手干涉:

 1. 基金會創始成員嚴重受傷、出現安全漏洞會有死亡的風險。(強制干涉)
 2. 可能造成K級情景的風險。(強制干涉)
 3. 一級安保漏洞的出現風險。(強制干涉)
 4. O5人員死亡的風險。(建議干涉)
 5. 重要和具有強烈破壞性的項目收容失效的風險。(建議干涉)
 6. 二級安保漏洞的出現風險。(建議干涉)
 7. 多名高級研究人員死亡的風險。(建議干涉)

雖然必須經過完整的訓練才能夠與SCP-411進行交流,但若必須進行緊急的交流時,人員應服從以下規定:

 1. 以SCP-411的視角來看,你與他的初次會面就是你與他最後一次的會面;對方感到痛苦或高度的情緒激動是無須擔心的。
 2. SCP-411會去參閱你未來將會發生的事件,就彷彿它們發生在你的過去一樣。請勿對這種情況採取任何行動。
 3. SCP-411對任何事件的看法都與一般人大致上相反。
 4. SCP-411會在你將要提出問題前先回答你的問題,並無法回憶起在問題之前的談話內容。不要問項目他已經回答過的問題。
 5. 與項目訪談時應注意到項目的高齡限制。長時間的詢問會使SCP-411相當疲憊。
 6. SCP-411的整體記憶能力很差。比方說,SCP-411經常記不起來那天稍晚將會吃什麼樣的晚餐。

目前還未知萊塔克博士何時會加入基金會,但基金會已決定不去積極尋找這名博士。在他最終被招募後,基金會將會進行一次全面數據漏洞檢查,所有和SCP-411的相關資訊都將被抹去,以防產生項目的本體論悖論。

除非特別註明,本頁內容採用以下授權方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License